Digitalna šola v Italiji

Stičišče za digitalno šolo

IZHODIŠČA

Projekt Digitalna šola je nastal v izrednih okoliščinah in s točno določenim namenom: da slovenskim šolam v Italiji omogoči uspešno delo v tem šolskem letu. Dolgoročni cilj projekta ni ta, da bi tradicionalne oblike pouka popolnoma nadomestili z delom na daljavo, saj je osebni stik med učenci, učitelji in vsemi, ki oblikujejo šolsko skupnost, najdragocenejši in ga še tako izpopolnjena tehnologija ne more izriniti. 

Tu gre za nekaj drugega. Najprej za to, da se šole opremijo tudi za primere, ko bi lahko bile iz zdravstvenih ali kakih drugih (okolijskih, varnostnih …) razlogov tradicionalne oblike pouka v razredni oz. šolski skupnosti začasno neizvedljive. Nadalje pa še za to, da šole tudi v »normalnih« okoliščinah s pridom izkoristijo vse prednosti, ki jih tehnologija ponuja – od hitrega prenosa in deljenja didaktičnega gradiva do izmenjave dobrih praks in interaktivnih stikov v didaktičnem procesu, tudi mimo običajnega šolskega urnika. Razviti želimo nove tehnološke pripomočke, ki lahko dodatno obogatijo šolsko ponudbo.

Zamisel izhaja iz navezanosti na slovensko šolo; podprle so jo ustanove, ki so globoko navezane na manjšinsko stvarnost. Zadružna kraška banka – ZKB Trst – Gorica in Slovensko deželno gospodarsko združenjeSDGZ sta strnila moči ter s posredovanjem Deželne komisije za slovensko šolstvo in s pomočjo ravnateljev in ravnateljic začrtala potrebe, ki so, kot rečeno, izraz trenutnega izrednega stanja – pa vendar s pogledom v prihodnost. Banka je takoj poskrbela za finančno kritje, pri SDGZ-ju pa je zamisel zadobila obrise projekta, saj bi brez strokovne pomoči usposobljenih računalničarjev ne bilo mogoče zastaviti dolgoročnih ciljev.

 

USPOSABLJANJE ŠOLSKEGA KADRA IN VLOGA DIGITALNIH ANIMATORJEV

Kot jasno piše že v izvedbenih predpisih Zakona 107/2015, je pri uvajanju digitalnih pripomočkov v pouk ključnega pomena izobraževanje pedagoških delavcev in delavk. Jasno je, da lahko le strokovno podprt pristop zagotavlja nadaljnjo smotrno in učinkovito uporabo tehnologije, ki jo danes uvajamo v izrednih razmerah. Zelo pomembno vlogo bodo pri tem imeli t. i. digitalni animatorji. Zamisel se je porodila iz ugotovitve, da so osebno motivirani učitelji najuspešnejši spodbujevalci inovacij in izboljšav. Poleg tega pa vemo, da lahko le učitelj, ki globoko pozna svojo šolo, izbira med različnimi možnostmi, ki jih ponuja trg, svetuje in uvaja najprimernejše tehnološke rešitve in metode. 

 

PRIPRAVA UČNIH ENOT IN NOVE METODE POUKA NA DALJAVO

Temeljno načelo pouka na daljavo je, da mora upoštevati načela, ki veljajo v tradicionalnem didaktičnem procesu. Tudi tovrstni pouk je treba načrtovati, zanj je treba določiti ustrezne informacijske kanale, pouk je treba organizirati in za to izbrati primerne tehnološke pripomočke. V času, ko pouk na daljavo nadomešča tradicionalno delo v razredu, je pomembno, da učitelj vzpostavi tudi osebni stik z učenci in učenkami ter njihovimi družinami. Tudi pri e-pouku veljajo nekateri tradicionalna didaktična načela, denimo načelo postopnosti, sistematičnosti, nazornosti ali soudeležbe učencev in učenk v učnem procesu; zagotovljena mora biti tudi povratna informacija. Skratka, gre za postopek, ki terja globok razmislek in, vsaj na začetku, ogromno vloženega truda in dela. Še posebej pa tovrstno delo zahteva, da se učitelji oz. profesorji dogovorijo glede metodologije in tehnologije, saj je v nasprotnem primeru uspeh nemogoč. Dolgoročno ima lahko pouk na daljavo pozitiven učinek, saj lahko pedagoško delo postane v manjši meri stvar individualnega pristopa posameznega učitelja ali profesorja in v večji meri izraz skupno sprejetih izbir in metod dela. 

 

Na podlagi teh izhodišč je nastal projekt, vreden 30.000 evrov, ki vključuje:

  • nakup tehnoloških pripomočkov na podlagi potreb posameznih šol;
  • pomoč učencem in dijakom, ki nimajo opreme za pouk na daljavo;
  • nastavitev primernih platform;
  • pomoč na daljavo za vse šole;
  • pripravo ustreznih postopkov in dokumentacije za zagotavljanje varstva osebnih podatkov;
  • možnost usposabljanja na daljavo za pedagoške delavce in delavke z webinarji v slovenskem jeziku;
  • e-vadnice za starše in pedagoške delavce.

Gre, torej, za nujno posodobitev opreme in za postavitev sistema, ki bo v najkrajšem možnem času omogočal pouk na daljavo za vse šole ter, nenazadnje, izvedbo letošnje mature. V bistvu imamo edinstveno priložnost, da v sedanjem – izrednem – stanju poskrbimo za naložbo v prihodnost slovenskega šolstva z vzpostavitvijo učinkovite digitalne mreže šol. Prvi korak v to smer je standardizacija informacijske platforme, ki bo med drugim omogočala izmenjavo gradiva. Jasno je, da bo treba pedagoški kader usposobiti tudi za načrtovanja t. i. learning objects, se pravi strukturiranega učnega gradiva, ki ga učitelji in profesorji lahko hranijo v skupni virtualni knjižnici slovenskih šol in ki se sproti posodablja. Posredni učinek takega spletnega povezovanja je vse večja interakcija med ljudmi, neke vrste e-skupnost slovenskega šolstva v Italiji.

 

No Comments
Post a Comment